Có 2 kết quả:

小尽 tiểu tận小盡 tiểu tận

1/2

tiểu tận

giản thể

Từ điển phổ thông

tháng thiếu (29 ngày)

tiểu tận

phồn thể

Từ điển phổ thông

tháng thiếu (29 ngày)