Có 2 kết quả:

小时 tiểu thì小時 tiểu thì

1/2

Từ điển phổ thông

giờ đồng hồ, tiếng đồng hồ

Từ điển phổ thông

giờ đồng hồ, tiếng đồng hồ

Một số bài thơ có sử dụng