Có 1 kết quả:

小腿 tiểu thối

1/1

tiểu thối

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắp chân