Có 2 kết quả:

便壶 tiện hồ便壺 tiện hồ

1/2

tiện hồ

giản thể

Từ điển phổ thông

cái bô để đi tiểu tiện đặt ở đầu giường

tiện hồ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái bô để đi tiểu tiện đặt ở đầu giường