Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

ti���mh��nh