Có 1 kết quả:

精好 tinh hảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp, chế tạo khéo ( nói về đồ vật ).

Một số bài thơ có sử dụng