Có 1 kết quả:

銼刀 toà đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giũa.