Có 1 kết quả:

全好 toàn hảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp trọn vẹn.