Có 2 kết quả:

綻放 trán phóng绽放 trán phóng

1/2

trán phóng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nở (hoa)

trán phóng

giản thể

Từ điển phổ thông

nở (hoa)