Có 1 kết quả:

持戒 trì giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn điều răn cấm.

Một số bài thơ có sử dụng