Có 1 kết quả:

持壺 trì hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ bình rượu, bưng bình rượu, chỉ việc hầu rượu, hầu tiệc. Đoạn trường tân thanh : » Bắt nàng đức chực trì hồ hai nơi «.