Có 1 kết quả:

遲囘 trì hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng dằng chậm chạp.