Có 1 kết quả:

持遵 trì tuân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ mà theo.