Có 1 kết quả:

廚人 trù nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người nấu bếp. Đầu bếp.

Một số bài thơ có sử dụng