Có 1 kết quả:

竹孫 trúc tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Măng tre.