Có 1 kết quả:

中舉 trúng cử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thi đậu kì thi hương.
2. Được dân tuyển cử làm đại biểu.

Một số bài thơ có sử dụng