Có 1 kết quả:

長夜飲 trường dạ ẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Suốt đêm yến tiệc không ngừng. ◇Sử Kí 史記: “Công tử tự tri tái dĩ hủy phế, nãi tạ bệnh bất triều, dữ tân khách vi trường dạ ẩm” 公子自知再以毀廢, 乃謝病不朝, 與賓客為長夜飲 (Quyển thất thập thất, Ngụy Công tử truyện 魏公子傳) Biết mình lại bị gièm pha bỏ phế, Công tử bèn cáo bệnh không vào chầu, cùng tân khách thâu canh yến tiệc.