Có 2 kết quả:

场合 trường hợp場合 trường hợp

1/2

trường hợp

giản thể

Từ điển phổ thông

trường hợp, hoàn cảnh

trường hợp

phồn thể

Từ điển phổ thông

trường hợp, hoàn cảnh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hoàn cảnh và cái cách sự việc xảy ra.