Có 2 kết quả:

徵兆 trưng triệu徵趙 trưng triệu

1/2

trưng triệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

điềm báo

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái điềm báo trước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà Trưng và bà Triệu, hai vị anh hùng của nước ta.