Có 1 kết quả:

沈疑 trầm nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Im lặng do dự vì còn ngờ vực.