Có 1 kết quả:

怎麼 trẩm ma

1/1

trẩm ma [chẩm ma]

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm sao. Thế nào ( tiếng để hỏi, dùng trong Bạch thoại ).