Có 1 kết quả:

朕兆 trẫm triệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điềm báo trước.