Có 1 kết quả:

陣勢 trận thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tình hình trong lúc đánh giặc.