Có 1 kết quả:

擲卦 trịch quái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gieo quẻ mà bói.