Có 1 kết quả:

濁世 trọc thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc đời xấu xa.

Một số bài thơ có sử dụng