Có 1 kết quả:

重傷 trọng thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị tổn hại nặng nề tới thân thể.

Một số bài thơ có sử dụng