Có 1 kết quả:

著作 trứ tác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Soạn ra, làm ra, viết, vẽ ra.

Một số bài thơ có sử dụng