Có 1 kết quả:

除服 trừ phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ quần áo tang. Hết tang.