Có 23 kết quả:

伫 trữ佇 trữ储 trữ儲 trữ宁 trữ寧 trữ抒 trữ杼 trữ泞 trữ着 trữ竚 trữ紵 trữ絮 trữ纻 trữ羜 trữ芧 trữ苎 trữ苧 trữ著 trữ薴 trữ褚 trữ貯 trữ贮 trữ

1/23

trữ

U+4F2B, tổng 6 nét, bộ nhân 人 + 4 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

mong đợi, đứng lâu

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 佇.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đứng lâu, đợi lâu (như 佇, bộ 亻).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 佇

Tự hình

Dị thể

trữ

U+4F47, tổng 7 nét, bộ nhân 人 + 5 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

mong đợi, đứng lâu

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đứng lâu. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: “Nhị nhân trữ lập vô ngữ, đãn văn phong thanh tiêu sắt” 二人佇立無語, 但聞風聲蕭瑟 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記) Hai người đứng im lìm một chặp, chỉ nghe tiếng gió thổi hiu hắt.
2. (Động) Chờ đợi, trông ngóng. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Quần hung nghịch vị định, Trắc trữ anh tuấn tường” 群凶逆未定, 側佇英俊翔 (Tráng du 壯遊) Lũ hung ác phản nghịch chưa dẹp yên, Mong ngóng bậc anh tài bay lượn (đem thân giúp nước).
3. (Động) Tích lũy, tụ tập.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðứng lâu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lâu. Thời gian dài.

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

trữ [trừ]

U+50A8, tổng 12 nét, bộ nhân 人 + 10 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 儲.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trữ, tích chứa, để dành: 儲金 Tiền gởi ngân hàng, tiền tiết kiệm;
② Người đại diện, người thay mặt, người thay thế;
③ [Chư] (Họ) Trữ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 儲

Tự hình

Dị thể

trữ [trừ]

U+5132, tổng 17 nét, bộ nhân 人 + 15 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tích chứa, để dành. ◎Như: “trữ súc” 儲蓄 chất chứa, “trữ tồn” 儲存 để dành.
2. (Động) Chờ đợi.
3. (Danh) Thái tử, người sẽ kế thừa ngôi vua. ◎Như: “lập trữ” 立儲 lập thái tử, “hoàng trữ” 皇儲 người kế thừa hoàng đế.
4. (Danh) Họ “Trữ”.
5. § Ta hay đọc là “trừ”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trữ, tích chứa, để dành: 儲金 Tiền gởi ngân hàng, tiền tiết kiệm;
② Người đại diện, người thay mặt, người thay thế;
③ [Chư] (Họ) Trữ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa — Để dành. Ta hay đọc Trừ. Td: Trừ bị — Chờ đợi.

Tự hình

Dị thể

Từ ghép

Một số bài thơ có sử dụng

trữ [ninh]

U+5B81, tổng 5 nét, bộ miên 宀 + 2 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

khoảng giữa bình phong và cửa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Khoảng giữa cái bình phong đến cửa. ◇Lễ Kí 禮記: “Thiên tử đương trữ nhi lập” 天子當宁而立 (Khúc lễ hạ 曲禮下) Thiên tử (khi thụ triều) đứng ở khoảng giữa bình phong đến cửa cung.
2. (Động) Tích, chứa. § Thông 貯.
3. (Động) Đứng. § Thông 佇.
4. Giản thể của chữ 寧.

Từ điển Thiều Chửu

① Giữa khoảng cái bình phong với cửa.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giữa khoảng tấm bình phong với cửa;
② Chứa, trữ;
③ (văn) Đứng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Trữ 儲 — Như chữ Trữ 佇.

Tự hình

Dị thể

trữ [ninh]

U+5BE7, tổng 14 nét, bộ miên 宀 + 11 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Yên ổn. ◎Như: “an ninh” 安寧 yên ổn. ◇Thi Kinh 詩經: “Tang loạn kí bình, Kí an thả ninh” 喪亂既平,既安且寧 (Tiểu nhã 小雅, Thường lệ 常棣) Tang tóc biến loạn đã dứt, Đã yên ổn vô sự rồi.
2. (Động) Thăm hỏi, vấn an. ◎Như: “quy ninh” 歸寧 (con gái ở nhà chồng) về thăm hỏi cha mẹ.
3. (Phó) Thà, nên. ◎Như: “ninh tử bất khuất” 寧死不屈 thà chết chứ không chịu khuất phục, “ninh khả” 寧可 thà khá, “ninh sử” 寧使 thà khiến. ◇Luận Ngữ 論語: “Lễ dữ kì xa dã, ninh kiệm” 禮與其奢也, 寧儉 (Bát dật 八佾) Lễ mà quá xa xỉ, thà rằng kiệm ước (còn hơn).
4. (Phó) Dùng như “khởi” 豈: há, lẽ nào lại, nào phải. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Thập nhân nhi tòng nhất nhân giả, ninh lực bất thắng, trí bất nhược da? Úy chi dã” 十人而從一人者, 寧力不勝, 智不若耶. 畏之也 (Tần vi Triệu chi Hàm Đan 秦圍趙之邯鄲) Mười người theo một người, nào phải sức (mười người) không hơn, trí không bằng. Vì sợ đấy.
5. (Danh) Tên gọi tắt của “Nam Kinh” 南京.

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

trữ

U+6292, tổng 7 nét, bộ thủ 手 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. thảo ra, tuôn ra
2. cởi ra

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Múc ra. ◇Khổng Dĩnh Đạt 孔穎達: “Vị trữ mễ dĩ xuất cữu dã” 謂抒米以出臼也 (Sớ 疏).
2. (Động) Tháo ra, tuôn ra, bày tỏ, biểu đạt, phát tiết. ◎Như: “nhất trữ ngu ý” 一抒愚意 tuôn hết ý mọn ra.
3. (Động) Cởi, gỡ, giải trừ. ◎Như: “trữ niệm” 抒念 cởi hết sự lo nghĩ, “trữ nạn” 抒難 gỡ nạn.
4. (Động) Vót, gọt, tước. ◇Từ Quang Khải 徐光啟: “Quản chi hạ đoan, trữ chi dĩ hợp ư đồng” 管之下端, 抒之以合於筩 (Nông chánh toàn thư 農政全書, Quyển thập cửu 卷十九).

Từ điển Thiều Chửu

① Thảo ra, tuôn ra, như nhất trữ ngu ý 一抒愚意 một tuôn hết ý mỏn mọn ra.
② Cởi, như trữ niệm 抒念 cởi hết sự lo nghĩ, trữ nạn 抒難 gỡ nạn, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tuôn ra. (Ngr) Phát biểu, biểu hiện: 各抒己見 Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình; 一抒愚意 Tuôn hết ý kiến ra;
② Cởi, gỡ: 抒念 Cởi hết sự lo nghĩ; 抒難 Gỡ nạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Múc lên.

Tự hình

Dị thể

Từ ghép

Một số bài thơ có sử dụng

trữ [thự, thữ, thư]

U+677C, tổng 8 nét, bộ mộc 木 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái thoi dệt vải

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bộ phận trong máy dệt vải, hình như cái lược, dùng để xác định mật độ sợi dọc.
2. (Danh) Cái thoi. ◎Như: “trữ trục” 杼柚 cái thoi để dệt vải. § Ghi chú: “Trữ” dệt sợi ngang, “trục” dệt sợi dọc.
3. (Tính) Mỏng.
4. Một âm là “thự”. (Danh) Cái máng tháo nước.
5. Lại một âm là “thữ”. (Danh) Cây thữ.

Từ điển Thiều Chửu

① Trữ trục 杼柚 cái thoi, cái thoi để dệt vải.
② Mỏng.
③ Một âm là thự. Cái máng tháo nước.
③ Lại một âm là thữ. Cây thữ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (dệt) Khổ, khuôn, go;
② (cũ) Thoi (dệt cửi);
③ (văn) Vót mỏng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thoi trên khung cửi. Cũng gọi là Trữ trục 杼柚.

Tự hình

Dị thể

Từ ghép

Một số bài thơ có sử dụng

trữ [nính]

U+6CDE, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét
hình thanh & hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước yên lặng không xao động.

Tự hình

Dị thể

trữ

U+7ADA, tổng 10 nét, bộ lập 立 + 5 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

mong đợi, đứng lâu

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đứng lâu, đợi lâu. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Kết quế chi hề diên trữ” 結桂枝兮延竚 (Cửu ca 九歌, Đại tư mệnh 大司命) Kết cành quế hề đứng đợi lâu.

Từ điển Thiều Chửu

① Mong đợi, đứng lâu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đứng lâu, đợi lâu (như 佇, bộ 亻).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng lâu — Ngóng đợi.

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

trữ

U+7D35, tổng 11 nét, bộ mịch 糸 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sợi gai

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sợi gai. § Cũng như “trữ” 苧.
2. (Danh) Vải dệt bằng sợi gai. ◎Như: “bạch trữ” 白紵 vải gai trắng mịn dùng may làm áo mặc mùa hè.

Từ điển Thiều Chửu

① Sợi gai, vải mặc mùa hè thường gọi là trữ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 苧 [zhù] (bộ 艹);
② (văn) Vải gai, vải lanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ vải gai. Vải thô xấu.

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

trữ

U+7EBB, tổng 7 nét, bộ mịch 糸 + 4 nét
giản thể

Từ điển phổ thông

sợi gai

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 紵.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 苧 [zhù] (bộ 艹);
② (văn) Vải gai, vải lanh.

Từ điển Trần Văn Chánh

【苧麻】trữ ma [zhùmá] (Cỏ) gai.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 紵

Tự hình

Dị thể

trữ

U+7F9C, tổng 11 nét, bộ dương 羊 + 5 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con chiên, con dê non

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con chiên, tức con dê non mới năm tháng.

Từ điển Thiều Chửu

① Con chiên, con dê non mới năm tháng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Dê con (mới năm tháng), con chiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con dê con mới được 5 tháng.

Tự hình

Một số bài thơ có sử dụng

trữ [tự]

U+82A7, tổng 7 nét, bộ thảo 艸 + 4 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. một hợp chất hữu cơ ở thể lỏng có mùi thơm (công thức hoá học C10H16, dùng để chế hương liệu)
2. cỏ trữ, cỏ nanh trắng
3. tóc rối
4. cỏ um tùm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Trữ lật” 芧栗 một loại cây có trái như hạt dẻ. Còn gọi là “tượng lật” 橡栗.
2. (Danh) “Bạch trữ” 白芧 cỏ tranh trắng.
3. (Danh) Một loại cỏ gai, “trữ ma” 苧麻, dùng làm dây thừng.
4. § Có khi đọc là “tự”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cây trữ. Bạch trữ 白芧 cỏ tranh trắng. Có khi đọc là chữ tự.

Từ điển Trần Văn Chánh

(thực) Cây trữ (một loại sồi hạt dẻ).

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

trữ

U+82CE, tổng 7 nét, bộ thảo 艸 + 4 nét
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 苧.

Tự hình

Dị thể

trữ [ninh]

U+82E7, tổng 8 nét, bộ thảo 艸 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. một hợp chất hữu cơ ở thể lỏng có mùi thơm (công thức hoá học C10H16, dùng để chế hương liệu)
2. cỏ trữ, cỏ nanh trắng
3. tóc rối
4. cỏ um tùm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Trữ ma” 苧麻 cỏ gai, vỏ dùng đánh sợi để dệt, rễ dùng làm thuốc.

Từ điển Thiều Chửu

① Trữ ma 苧麻 cỏ gai, vỏ dùng đánh sợi để dệt.

Từ điển Trần Văn Chánh

【苧麻】trữ ma [zhùmá] (Cỏ) gai.

Tự hình

Dị thể

Từ ghép

Một số bài thơ có sử dụng

trữ [trước, trứ]

U+8457, tổng 11 nét, bộ thảo 艸 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

khoang cửa cách bình phong

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Hiển lộ, biểu hiện. ◇Lễ Kí 禮記: “Yểm kì bất thiện nhi trứ kì thiện” 揜其不善而著其善 (Đại Học 大學).
2. (Động) Soạn, viết. ◎Như: “trứ thư lập thuyết” 著書立說 soạn sách lập thuyết.
3. (Động) Nêu lên. ◎Như: “vĩnh trứ vi lệnh” 永著爲令 cứ nêu thế làm phép mãi mãi.
4. (Động) Ghi chép, kí tái. ◇Thương quân thư 商君書: “Tứ cảnh chi nội, trượng phu nữ tử giai hữu danh ư thượng, sanh giả trứ, tử giả tước” 四境之內, 丈夫女子皆有名於上, 生者著, 死者削 (Cảnh nội 境內) Trai gái trong khắp bốn cõi đều có tên trên sổ, khi còn sống thì ghi vào, chết thì xóa đi.
5. (Tính) Sáng, rõ ràng. ◎Như: “hiển trứ” 顯著 sáng rõ, “trứ danh” 著名 nổi tiếng.
6. (Danh) Văn chương, tác phẩm. ◎Như: “danh trứ” 名著 tác phẩm nổi tiếng, “cự trứ” 巨著 tác phẩm lớn.
7. Một âm là “trước”. (Động) Ở gần, dựa vào, tiếp xúc. ◇Tống Ngọc 宋玉: “Trước phấn tắc thái bạch, ư chu tắc thái xích” 著粉則太白, 於朱則太赤 (Đăng đồ tử hảo sắc phú 登徒子好色賦) Gần phấn thì trắng, gần son thì đỏ.
8. (Động) Bị, mắc, chịu. ◎Như: “trước phong” 著風 bị cảm gió, “trước lương” 著涼 bị cảm lạnh.
9. (Động) Hóa ra, thành ra. ◎Như: “trước cấp” 著急 (hóa ra) vội vàng, “trước hoảng” 著慌 (đâm ra) hoảng sợ.
10. (Động) Mặc, mang, xỏ. ◎Như: “trước y” 著衣 mặc áo. ◇Lí Bạch 李白: “Cừu phi thanh mao cẩm, Thân trước xích sương bào” 裘披青毛錦, 身著赤霜袍 (Thượng nguyên phu nhân 上元夫人).
11. (Động) Ham, thích, tham luyến. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Ngô lão trước độc thư, Dư sự bất quải nhãn” 吾老著讀書, 餘事不挂眼 (Tặng Trương Tịch 贈張籍).
12. (Động) Đến, tới nơi. ◎Như: “phi cơ tựu yếu trước lục liễu” 著陸 phi cơ sắp hạ cánh (phi cơ xuống tới mặt đất). ◇Thẩm Thuyên Kì 沈佺期: “Thiếp gia lâm Vị Bắc, Xuân mộng trước Liêu Tây” 妾家臨渭北, 春夢著遼西 (Tạp thi 雜詩).
13. (Động) Nở hoa, ra trái. ◇Vương Duy 王維: “Lai nhật ỷ song tiền, Hàn mai trước hoa vị” 來日綺窗前, 寒梅著花未 (Tạp thi 雜詩) Ngày bạn đến đây, trước cửa sổ đẹp, Cây mai lạnh đã nở hoa chưa?
14. (Động) Tô. ◎Như: “trước sắc” 著色 tô màu.
15. (Động) Sai khiến. ◇Tây sương kí 西廂記: “Ngã trước nhĩ đãn khứ xử hành giam tọa thủ, thùy trước nhĩ dĩ đậu đích hồ hành loạn tẩu?” 我著你但去處行監坐守, 誰著你迤逗的胡行亂走? (Đệ tứ bổn 第一本, Đệ nhị chiết) Ta sai mày lúc đi khi ngồi trông coi (cô nương), ai khiến mày dẫn dụ nó làm bậy chạy càn?
16. (Danh) Nước đánh cờ. ◎Như: “kì cao nhất trước” 棋高一著 một nước cờ cao.
17. (Danh) Mưu kế, đường lối, phương pháp. ◎Như: “thất trước” 失著 sai đường (tính lầm), “vô trước” 無著 không có cách. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tam thập lục trước, tẩu vi thượng trước” 三十六著, 走為上著 (Đệ nhị hồi) Ba mươi sáu kế, chạy là cách hơn cả.
18. (Danh) Nơi dồn tụ, kết cục. ◎Như: “trước lạc” 著落 kết quả, kết cục, “sự tình hoàn một hữu trước lạc” 事情還沒有著落 sự việc chưa ra đâu vào đâu cả.
19. (Trợ) Biểu thị mệnh lệnh, hoặc khuyên nhủ: đây, đi, chứ. ◎Như: “nhĩ thính trước” 你聽著 anh nghe đây, “nhĩ mạn trước tẩu” 你慢著走 anh đi chậm chứ, “trước chiếu sở thỉnh” 著照所請 cứ theo điều đã thỉnh cầu (dùng trong văn thư).
20. (Trợ) Biểu thị động tác đang tiến hành. ◎Như: “tọa trước” 坐著 đang ngồi, “tẩu trước” 走著 đang đi.
21. (Trợ) Biểu thị tình trạng tồn tại. ◎Như: “trác tử thượng hoàn phóng trước kỉ bổn thư” 桌子上還放著幾本書 trên bàn (còn) có để mấy quyển sách.
22. (Trợ) Rất, lắm (đặt trước thán từ 呢 tăng thêm ý nghĩa câu nói). ◎Như: “giá hài tử thông minh trước ni” 這孩子聰明著呢 đứa bé này thông minh lắm.
23. (Trợ) Được. ◎Như: “kiến trước” 見著 thấy được, “phùng trước” 逢著 gặp được.
24. Một âm là “trữ”. (Danh) Chỗ khoảng giữa cửa và tấm bình phong.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Khoảng giữa cửa và tấm bình phong: 俟我於著乎而 Đợi ta ở khoảng giữa cửa và tấm bình phong (Thi Kinh);
② Ngôi thứ;
③ Tích chứa.

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

trữ [ninh]

U+85B4, tổng 17 nét, bộ thảo 艸 + 14 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. một hợp chất hữu cơ ở thể lỏng có mùi thơm (công thức hoá học C10H16, dùng để chế hương liệu)
2. cỏ trữ, cỏ nanh trắng
3. tóc rối
4. cỏ um tùm

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng viết của “trữ” 苧

Tự hình

Dị thể

trữ [trử]

U+891A, tổng 13 nét, bộ y 衣 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lấy bông lồng làm áo.
2. (Động) Chứa, cất giữ.
3. (Danh) Túi, đẫy. ◇Trang Tử 莊子: “Trữ tiểu giả bất khả dĩ hoài đại, cảnh đoản giả bất khả dĩ cấp thâm” 褚小者不可以懷大, 綆短者不可以汲深 (Chí lạc 至樂) Túi nhỏ không bọc được cái lớn, dây ngắn không thể múc được nước giếng sâu.
4. (Danh) Họ “Trữ” 褚.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái túi áo — Chỉ chung quần áo — Tấm vải đỏ phủ trên quan tài người chết.

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

trữ

U+8CAF, tổng 12 nét, bộ bối 貝 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

chứa cất

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tích chứa. ◎Như: “trữ tồn” 貯存. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Thất ngung nhất anh trữ giai uấn” 室隅一罌貯佳醞 (Phiên Phiên 翩翩) Góc nhà có một cái bình chứa rượu ngon.

Từ điển Thiều Chửu

① Tích chứa. Như trữ tồn 貯存.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cất chứa, tích chứa, trữ: 缸裏貯滿了水 Trong vại chứa đầy nước; 貯糧備荒 Trữ lương thực để phòng thiên tai.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa. Td: Tích trữ.

Tự hình

Dị thể

Từ ghép

Một số bài thơ có sử dụng

trữ

U+8D2E, tổng 8 nét, bộ bối 貝 + 4 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

chứa cất

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 貯.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cất chứa, tích chứa, trữ: 缸裏貯滿了水 Trong vại chứa đầy nước; 貯糧備荒 Trữ lương thực để phòng thiên tai.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 貯

Tự hình

Dị thể