Có 1 kết quả:

貯糧 trữ lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa đồ ăn — Đồ ăn để dành dụm.