Có 2 kết quả:

查調 tra điều查调 tra điều

1/2

tra điều

phồn thể

Từ điển phổ thông

điều tra, tra xét

tra điều

giản thể

Từ điển phổ thông

điều tra, tra xét