Có 3 kết quả:

狰狞 tranh nanh猙獰 tranh nanh鬇鬡 tranh nanh

1/3

tranh nanh [tranh ninh]

giản thể

Từ điển phổ thông

dữ tợn, xấu xí

tranh nanh [tranh ninh]

phồn thể

Từ điển phổ thông

dữ tợn, xấu xí

Một số bài thơ có sử dụng

tranh nanh [tranh ninh]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tóc rối bời, râu ria bờm xờm