Có 2 kết quả:

蜘蛛 tri chu鼅鼄 tri chu

1/2

tri chu [tri thù]

phồn thể

Từ điển phổ thông

con nhện