Có 1 kết quả:

知名 tri danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhận biết tên gọi sự vật một cách chính xác. ◇Tuân Tử 荀子: “Danh văn nhi thật dụ, danh chi dụng dã; lũy nhi thành văn, danh chi lệ dã; dụng, lệ câu đắc, vị chi tri danh” 名聞而實喻, 名之用也; 累而成文, 名之麗也; 用, 麗俱得, 謂之知名 (Chánh danh 正名).
2. Bảo cho biết tên họ. ◇Lễ Kí 禮記: “Nam nữ phi hữu hành môi, bất tương tri danh” 男女非有行媒, 不相知名 (Khúc lễ thượng 曲禮上). § Ngày xưa hôn lễ có sáu lễ, lễ thứ hai gọi là “vấn danh” 問名.
3. Nghe biết tên gọi. ◇Mai Nghiêu Thần 梅堯臣: “Ngạn bàng thảo thụ mật, Vãng vãng bất tri danh” 岸傍草樹密, 往往不知名 (Tạp thi tuyệt cú 雜詩絕句).
4. Có tiếng tăm, ai cũng nghe tên. § Cũng như “trứ danh” 著名. ◇Tân Văn Phòng 辛文房: “Từ đa kí ngụ tỉ hứng chi tác, vô bất tri danh” 辭多寄寓比興之作, 無不知名 (Đường tài tử truyện 唐才子傳, Vương Cốc 王轂).

Một số bài thơ có sử dụng