Có 1 kết quả:

朝鐘 triêu chung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chuông buổi sớm.