Có 9 kết quả:

兆 triệu召 triệu垗 triệu旐 triệu狣 triệu肇 triệu肈 triệu赵 triệu趙 triệu

1/9

triệu

U+5146, tổng 6 nét, bộ nhân 儿 + 4 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. điềm, triệu chứng
2. một triệu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vết nứt nẻ, vằn hiện ra trên mai rùa, xương thú sau khi đốt nóng, ngày xưa dùng để bói lành dữ, tốt xấu.
2. (Danh) Điềm. ◎Như: “cát triệu” 吉兆 điềm tốt, “trẫm triệu” 朕兆 điềm triệu. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Diệu tai! Ngô mỗi vị huynh tất phi cửu cư nhân hạ giả, kim sở ngâm chi cú, phi đằng chi triệu dĩ kiến, bất nhật khả tiếp lí ư vân nghê chi thượng hĩ. Khả hạ! Khả hạ!” 妙哉! 吾每謂兄必非久居人下者, 今所吟之句, 飛騰之兆已見, 不日可接履於雲霓之上矣. 可賀! 可賀! (Đệ nhất hồi) Hay lắm! Tôi thường nói (tôn) huynh tất không chịu ở lâu dưới người (tầm thường), nay huynh ngâm câu này, điềm triệu được bay nhảy đã thấy, chẳng mấy ngày nữa sẽ "nhẹ bước thang mây". Đáng mừng! Đáng mừng!
3. (Danh) Một triệu là 1.000.000. Mười “ức” 億 là một “triệu” 兆, tức là một trăm “vạn” 萬.
4. (Danh) Huyệt, mồ mả. ◎Như: “bốc triệu” 卜兆 bói tìm huyệt chôn. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Ngô lực năng cải táng, chung táng nhữ ư tiên nhân chi triệu” 吾力能改葬, 終葬汝於先人之兆 (Tế thập nhị lang văn 祭十二郎文) Chú mà đủ sức sẽ cải táng, sau cùng sẽ đem chôn cháu bên mồ mả tổ tiên.
5. (Danh) Họ “Triệu”.
6. (Động) Báo trước. ◎Như: “thụy tuyết triệu phong niên” 瑞雪兆豐年 tuyết lành báo trước năm được mùa.
7. (Hình) Nhiều, đông. ◇Thư Kinh 書經: “Nhất nhân hữu khánh, triệu dân lại chi” 一人有慶, 兆民賴之 (Lữ hình 呂刑) Một người có phúc đức, muôn dân được nhờ.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðiềm, đời xưa dùng mai rùa bói, đốt mai rùa, rồi coi những đường nứt mà đoán tốt xấu gọi là triệu. Phàm dùng cái gì để xem tốt xấu đều gọi là triệu. Như cát triệu 吉兆 điềm tốt.
② Hình tượng, như trẫm triệu 朕兆 sự gì đã phát ra hình tướng mắt trông thấy được.
③ Triệu, mười ức là một triệu, tức là một trăm vạn.
④ Huyệt, như bốc triệu 卜兆 bói tìm huyệt chôn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Điềm. 瑞雪兆豐年 Nhiều tuyết là điềm được mùa; 吉兆 Điềm tốt;
② (cũ) Triệu: 一兆人 Một triệu người;
③ (cũ) Ngàn tỉ: 一兆 Một ngàn tỉ;
④ (văn) Huyệt: 卜兆 Bói tìm huyệt chôn;
⑤ [Zhào] (Họ) Triệu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái điều báo trước. Đoạn trường tân thanh : » Cứ trong mộng triệu mà suy « — Con số một triệu, tức trăm vạn.

Tự hình 5

Dị thể 5

Từ ghép 8

Một số bài thơ có sử dụng

triệu [chiêu, thiệu]

U+53EC, tổng 5 nét, bộ khẩu 口 + 2 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

kêu gọi, mời đến

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Gọi, vời đến. ◎Như: “triệu tập” 召集 kêu gọi tập hợp. § Ghi chú: Lấy tay vẫy lại là “chiêu” 招, lấy lời gọi lại là “triệu” 召.
2. (Động) Đem lại, dẫn lại, gây ra. ◎Như: “triệu họa” 召禍 dẫn tai vạ tới. ◇Tuân Tử 荀子: “Cố ngôn hữu triệu họa dã, hành hữu chiêu nhục dã” 故言有召禍也, 行有招辱也 (Khuyến học 勸學) Cho nên lời nói có thể gây ra tai vạ, việc làm có thể đem lại nhục nhã.
3. Một âm là “thiệu”. (Danh) Tên một nước thời xưa, ở vào khoảng tỉnh Thiểm Tây bây giờ.
4. (Danh) Họ “Thiệu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Vời, lấy tay vẫy lại là chiêu 招, lấy lời gọi lại là triệu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Gọi, vời đến, triệu (tập): 號召 Kêu gọi, hiệu triệu;
② (văn) Gây ra, dẫn đến: 故言有召禍也 Cho nên lời nói có khi gây vạ (Tuân tử: Khuyến học).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẫy gọi — Gọi từ xa về.

Tự hình 5

Dị thể 4

Từ ghép 6

Một số bài thơ có sử dụng

triệu

U+5797, tổng 9 nét, bộ thổ 土 + 6 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Triệu 兆.

Tự hình 2

Dị thể 2

triệu

U+65D0, tổng 12 nét, bộ phương 方 + 8 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cờ triệu (cờ có thêu hình rắn, rùa)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Loại cờ thêu hình rắn, rùa.

Từ điển Thiều Chửu

① Cờ triệu, thứ cờ thêu con rắn, con rùa.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cờ triệu (có thêu hình rắn, rùa).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại cờ có tua xung quanh, dầu cán cờ có hình đầu rồng, đầu rắn.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

triệu [a]

U+72E3, tổng 9 nét, bộ khuyển 犬 + 6 nét

Từ điển trích dẫn

1. § Tham khảo: Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典. Xem “a” 阿: “Tất Đàm tự 狣 (a, đoản âm)” 悉曇字狣 (a, 短音).

Tự hình 1

Dị thể 2

triệu

U+8087, tổng 14 nét, bộ duật 聿 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. bắt đầu, phát sinh
2. sửa cho ngay
3. mưu loạn

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bắt đầu, mở đầu. ◇Đại Việt Sử Kí 大越史記: “Thiên địa khai triệu chi thì” 天地開肇之時 (Ngoại kỉ 外紀) Khi trời đất mới mở mang.
2. (Động) Gây ra, phát sinh. ◎Như: “triệu họa” 肇禍 gây vạ, “triệu sự” 肇事 sinh chuyện.
3. (Động) Chỉnh, sửa cho ngay. ◇Quốc ngữ 國語: “Chuyển bổn triệu mạt” 竱本肇末 (Tề ngữ 齊語) Giữ gốc cho bằng, sửa ngọn cho ngay.
4. (Danh) Họ “Triệu”.
5. § Có khi viết là 肈.

Từ điển Thiều Chửu

① Bắt đầu, gây mới, phát sinh. Như triệu hoạ 肇禍 gây vạ. Có khi viết là 肈.
② Chính, sửa cho ngay.
③ Mưu loạn.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Bắt đầu, mở đầu: 肇開帝業 Khởi đầu dựng ra nghiệp đế (Nguỵ Trưng: Thập tiệm bất khắc chung sớ);
② Gây, gây ra: 肇禍 Gây ra; 肇事者 Người gây sự; 肇亂 Gây loạn, nổi loạn;
③ (văn) Chỉnh sửa cho ngay;
④ (văn) Mưu toan;
⑤ [Zhào] (Họ) Triệu. Cv. 肈.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt đầu — Dựng nên — Ngay thẳng — Chăm chỉ, thành thật.

Tự hình 5

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

triệu

U+8088, tổng 14 nét, bộ duật 聿 + 8 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bắt đầu, phát sinh
2. sửa cho ngay
3. mưu loạn

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “triệu” 肇.

Từ điển Thiều Chửu

Như 肇

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ triệu 肇.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ 肇.

Tự hình 2

Dị thể 1

triệu

U+8D75, tổng 9 nét, bộ tẩu 走 + 2 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. họ Triệu
2. nước Triệu
3. trả lại

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 趙.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Trả lại: 奉趙 Kính trả lại;
② (văn) Chạy vùn vụt;
③ [Zhào] Nước Triệu (tên nước đời Chu);
④ [Zhào] (cũ) Chỉ miền Nam tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc);
⑤ [Zhao] (Họ) Triệu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 趙

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

triệu

U+8D99, tổng 14 nét, bộ tẩu 走 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. họ Triệu
2. nước Triệu
3. trả lại

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước “Triệu”: (1) Thời Chiến quốc. (2) Thời Đông Tấn, có “Tiền Triệu” 前趙 và “Hậu Triệu” 後趙, nay ở vào khoảng các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam.
2. (Danh) Họ “Triệu”.
3. (Động) Trả lại. ◎Như: “phụng triệu” 奉趙 kính trả lại các đồ vật hầu ngài (do tích truyện “Lạn Tương Như” 藺相如 đem ngọc bích về Triệu ngày xưa).
4. (Phó) Vùn vụt, mau. ◇Mục thiên tử truyện 穆天子傳: “Thiên tử bắc chinh, triệu hành” 天子北征, 趙行 Thiên tử đi đánh phương bắc, đi vùn vụt.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước Triệu.
② Họ Triệu.
③ Trả lại. Như phụng triệu 奉趙 kính trả lại các đồ vật hầu ngài (do tích truyện Lạn Tương Như 藺相如 đem ngọc bích về Triệu ngày xưa).
④ Chạy vùn vụt.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Trả lại: 奉趙 Kính trả lại;
② (văn) Chạy vùn vụt;
③ [Zhào] Nước Triệu (tên nước đời Chu);
④ [Zhào] (cũ) Chỉ miền Nam tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc);
⑤ [Zhao] (Họ) Triệu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy tới — Họ người.

Tự hình 3

Dị thể 2

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng