Có 1 kết quả:

貞淑 trinh thục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong trắng dịu dàng.