Có 1 kết quả:

貞順 trinh thuận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong trắng hiền hòa.

Một số bài thơ có sử dụng