Có 8 kết quả:

泏 truất絀 truất绌 truất茁 truất詘 truất诎 truất逫 truất黜 truất

1/8

truất

U+6CCF, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước chảy ra — Đi qua.

Tự hình 2

truất [chuyết]

U+7D40, tổng 11 nét, bộ mịch 糸 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thiếu, không đủ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Giáng chức, bãi chức. § Thông “truất” 黜. ◇Sử Kí 史記: “Khuất Bình kí truất, kì hậu Tần dục phạt Tề, Tề dữ Sở tung thân, Huệ Vương hoạn chi” 屈平既絀, 其後秦欲伐齊, 齊與楚從親, 惠王患之 (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện 屈原賈生傳) Sau khi Khuất Bình bị bãi chức, Tần muốn đánh Tề, nhưng Tề với Sở hợp tung, Huệ Vương lo ngại.
2. (Tính) Thiếu, không đủ. ◎Như: “doanh truất” 嬴絀 thừa thiếu. § Cũng đọc là “chuyết”. ◎Như: “tương hình kiến chuyết” 相形見絀 so với người mới thấy thiếu kém.

Từ điển Thiều Chửu

① Khíu, may.
② Thiếu, không đủ. Như doanh truất 嬴絀 thừa thiếu. Cũng đọc là chuyết, tương hình kiến chuyết 相形見絀 cùng so thấy vụng, thiếu.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Kém, thiếu hụt, không đủ: 嬴絀 Thừa thiếu; 相形見絀 So nhau thấy kém hơn nhiều.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khâu vá — Co lại.

Tự hình 2

Dị thể 1

truất [chuyết]

U+7ECC, tổng 8 nét, bộ mịch 糸 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thiếu, không đủ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 絀.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Kém, thiếu hụt, không đủ: 嬴絀 Thừa thiếu; 相形見絀 So nhau thấy kém hơn nhiều.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 絀

Tự hình 2

Dị thể 1

truất

U+8301, tổng 8 nét, bộ thảo 艸 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. nảy mầm
2. sinh sôi, nảy nở

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Mới nảy mầm, cỏ mới mọc mầm lú nhú.
2. (Tính) Nẩy nở, lớn mạnh, sinh trưởng. ◎Như: “truất tráng” 茁壯 mạnh khỏe.

Từ điển Thiều Chửu

① Nẩy mầm, cỏ mới mọc mầm lú nhú.
② Giống vật sinh trưởng cũng gọi là truất.
③ Truất tráng 茁壯 khỏe, mạnh, chắc nịch.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhú (mầm), nảy mầm, đâm chồi: 茁發 Nhú mầm, đâm chồi;
② Lớn lên, mạnh khỏe, cứng cáp: 大麥長得很茁壯 Lúa đại mạch lớn lên rất khỏe. 【茁壯】truất tráng [zhuó zhuàng] Khỏe, chắc nịch, béo tốt, mập mạnh: 孩子們正在茁壯成長 Các em đang lớn lên mạnh khỏe; 稻子長得十分茁壯 Lúa mọc rất tốt; 牛羊茁壯 Bò dê béo tốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây non mới lú trên mặt đất.

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

truất [khuất]

U+8A58, tổng 12 nét, bộ ngôn 言 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cách chức, phế truất

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “truất” 黜.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ truất 黜.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cong queo;
② Khuất phục;
③ (văn) Như 黜 (bộ 黑).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Truất 黜 — Một âm là Khuất.

Tự hình 2

Dị thể 5

truất

U+8BCE, tổng 7 nét, bộ ngôn 言 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cách chức, phế truất

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 詘.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 詘

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cong queo;
② Khuất phục;
③ (văn) Như 黜 (bộ 黑).

Tự hình 2

Dị thể 2

truất [quyết]

U+902B, tổng 11 nét, bộ sước 辵 + 8 nét
hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy — Một âm là Quyết ( xa xôi ).

Tự hình 1

Dị thể 1

truất

U+9EDC, tổng 17 nét, bộ hắc 黑 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cách chức, phế truất

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cách chức, giáng chức, biếm. ◇Luận Ngữ 論語: “Liễu Hạ Huệ vi sĩ sư, tam truất” 柳下惠為士師, 三黜 (Vi Tử 衛子) Liễu Hạ Huệ làm pháp quan, ba lần bị cách chức.
2. (Động) Bài trừ, bài xích. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Thế chi học Khổng thị giả tắc truất Lão Tử, học Lão Tử giả tắc truất Khổng thị” 世之學孔氏者則黜老子, 學老子者則黜孔氏 (Tống Nguyên thập bát san 送元十八山) Người đời học họ Khổng thì bài xích Lão Tử, người học Lão Tử thì bài trừ họ Khổng.
3. (Động) Ruồng đuổi, gạt bỏ. ◇Liệt Tử 列子: “Truất thê phạt tử” 黜妻罰子 (Chu Mục vương 周穆王) Đuổi vợ đánh con.

Từ điển Thiều Chửu

① Gạt đi, xua đi không dùng nữa. Vì thế quan bị giáng hay bị cách đều gọi là truất.
② Bỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cách, truất bỏ (chức...): 黜職 Cách chức; 黜退 Thải hồi, cách chức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ đi. Đuổi đi — Làm giảm đi. Giáng xuống.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 5

Một số bài thơ có sử dụng