Có 2 kết quả:

中断 trung đoạn中斷 trung đoạn

1/2

trung đoạn

giản thể

Từ điển phổ thông

đứt nối, gãy