Có 1 kết quả:

中士 trung sĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc giữa trong ba bậc sĩ phu thời cổ.
2. Người bậc trung. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong” 中士聞道, 若存若亡 (Chương 41) Người bậc trung nghe đạo, thoạt nhớ thoạt quên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc giữa trong ba bậc sĩ phu thời cổ — Cấp bậc thấp nhất trong hạ sĩ quan thời nay.

Một số bài thơ có sử dụng