Có 1 kết quả:

追贈 truy tặng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ban cho người đã chết, như Truy phong.