Có 1 kết quả:

修士 tu sĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người tu thân, có đạo đức phẩm hạnh cao khiết.
2. Người nam tính xuất gia tu hành theo Thiên chúa giáo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bỏ đời sống bình thường, để sống theo luật lệ của một tông giáo.