Có 1 kết quả:

浚井 tuấn tỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào giếng lấy nước.