Có 2 kết quả:

循环 tuần hoàn循環 tuần hoàn

1/2

tuần hoàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tuần hoàn, quay vòng lặp đi lặp lại