Có 1 kết quả:

馴良 tuần lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp. Tốt lành.

Một số bài thơ có sử dụng