Có 2 kết quả:

岁月 tuế nguyệt歲月 tuế nguyệt

1/2

tuế nguyệt

giản thể

Từ điển phổ thông

1. năm tháng
2. tuổi tác