Có 1 kết quả:

隨筆 tuỳ bút

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo bút mà viết. Lối văn không gò bó ý tứ.