Có 1 kết quả:

隨宜 tuỳ nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo sự thích hợp, nên làm thì làm.

Một số bài thơ có sử dụng