Có 1 kết quả:

宣判 tuyên phán

1/1

tuyên phán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phán quyết, tuyên án, phán xử